Ahol csak a prűdség tabu...

100% Garancia

Garanciát vállalunk, hogy amennyiben nem felelne meg a termék vagy szolgáltatás 14 napon belül visszavásároljuk!

Ön a termék, illetve Utalvány megvásárlástól számított 14 (tizennégy) naptári napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés megkötésre került, Ön jogosult 14 (tizennégy) naptári napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi, illetve (szolgáltatásra vonatkozó felmondás esetén) amikor a szerződés megkötésre került.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: 2509 Esztergom, Kenyérmező utca 4., E-mail: info@kalandvagy.hu

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

A fenti rendelet alapján az alábbi esetekben nem illeti meg a Vásárlót az elállás joga: olyan termék esetén,

-          amelynek ára a forgalmazó által nem irányítható pénzpiaci mozgásoktól, ingadozásoktól függ,
-          hang illetve kép vagy szoftver esetén, ha a csomagolást felbontotta.
-          a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
-          olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
-          romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
-          olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
-          olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll termék megvásárlásra vonatkozó a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi, a termékre ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.)

A szolgáltatásra vonatkozó Utalványtól való elállás, illetve a szolgáltatás felmondására vonatkozó szándék esetén a Vásárló köteles erről írásban értesíteni Kereskedőt, aki az értesítés kézhezvételétől számított 1 munkanapon belül köteles a Partnertől írásbeli megerősítést kérni, hogy az Igénybe Vevő által megjelölt azonosítószámú Utalvány még nem került felhasználásra (a szolgáltatást még nem vették igénybe), egyúttal az Utalvány befogadását a Partnernek megtiltani. Amennyiben a Partner írásban megerősíti, hogy az érintett Utalványt még nem használták fel (a szolgáltatást még nem vették igénybe), a Kereskedő az Utalványt azonnal érvényteleníti és a Partner értesítése kézhezvételétől számított 14 napon belül Kereskedő köteles Vásárlónak az érvénytelenített Utalvány vételárát.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön tehát köteles számunkra a fentiekben megjelölt postacímre a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 (tizennégy) naptári napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét – beleértve a fuvarozási költséget - Ön viseli.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Kiemelten ügyeljen tehát a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatból eredő károk megtérítése a Vásárlót terheli!

A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése miatt van szükség (például, hogy a visszaküldött termék sérült, vagy hiányos volt).

Szeretnél értesülni a legjobb ajánlatokról?

Minden nap a legjobb ajánlatok a postafiókodban

Csatlakozz hozzánk Facebookon

hogy ne maradj le semmiről